GEL DERVİŞ – Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI / 1918

GEL DERVİŞ

Gel derviş, beri gel, yabana gitme;
Her ne arıyorsan, inan sendedir.
Nefsine beyhude eziyet etme,
Kâ’beyse maksudun, Rahmân sendedir..
Çöllerde dolaşıp seraba bakma,
Allah Allah deyip sehâba bakma,
Talib-i Hakk isen, kitaba bakma,
Okumak bilirsen Kur’an sendedir..

İlminle bir kılı kırka yararsın,
Gördüğün ru’yâda sâde sen varsın,
Etrâfına bakıp kimi ararsın?
Bu tehî kubbeyi kuran sendedir..

Kılı kırk yarmağa “irfândır!” deme,
“Ona vahşi, bana yabandır!” deme,
Şuna; “gerçek!”, buna; “yalandır!” deme,
Birinin aslı yok, yalan sendedir..

Ayrı manâ verme küfr ile dîne,
Varıp gelme şaşkın şekk-ü yakîne;
Arifsen âğâh ol sırr-ı mübîne,
Vesvesen küfürdür, îmân sendedir..

Gir gönül şehrine, dolaş bir kerre,
Kıyâs et, ne imiş güneşle zerre?
Yalnız sen kaadirsin hayr ile şerre,
Şerre mâil isen, Şeytan sendedir..

Cilve etsin dersen kemâl ile Hakk,
Çıkıp benliğinden bir kendine bak;
“En’el Hakk” sözünü dilinden bırak,
Lâfa kulak verme, irfan sendedir..

Nefsini evvelâ çıkar aradan,
Bir renge boyanma aktan, karadan;
Gönlünde berk urur Nûr’u Yaradan,
Zulmette dolaşma, Yezdân sendedir..

İşittim babasız bir oğulmuşsun,
Hem cennette doğmuş, hem koğulmuşsun,
Hem kesret istemiş, hem boğulmuşsun,
Allah’ın suçu ne? İsyân sendedir..

Gayrıdan arayıp derdine çâre,
Ne varlık verirsin mûr ile mâre?
Cennetten çıktınsa be hey âvâre,
Havva’yı aldatan yılan sendedir..

Şânın pek âlîdir, ne var pest isen?
Her şeye taparsın putperest isen,
Bâde-i aşk ile eğer mest isen,
Kendine gel âşık, canân sendedir..

Cahil mezâhire Hakk diye bakar,
Her köşe başında bir kandil yakar,
Bu seyl-i havâdis durmayıp akar,
İlelebed bakî kalan sendedir..

Menbaı sendedir feyz-i hayâtın,
Gelip giden canlar hep nefehâtın,
Hayretten boğulma, bu kâinâtın,
Hepsi bir katredir, umman sendedir..

Her şeyin varlığı senin özündür,
Kendini çok gören kendi gözündür,
Bu mülke hükmeden senin sözündür,
Kalıbın kürsüdür, sultan sendedir..

Hey Rızâ, tâkat yok Hakk’ı inkâra;
Sen mahrem imişsin dîdâr-ı yâra,
Şimdi âgâh oldum sırr-ı esrara,
Âlemi yaratan vicdan sendedir..

Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI / 1918